renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kam dále?

Charakteristika oboru

Absolvent oboru 75-31-M/01 se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách, školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a středisek výchovné péče. Absolvent se dále uplatní jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 9 Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. v sociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:
4letá denní - pro zájemce ze ZŠ
2letá zkrácená dálková - pro zájemce, kteří již mají maturitní vysvědčení z jiného oboru

Školné:

20.500 Kč/ročně

Součástí studia je:
kreativní seminář
hudebně-pohybový seminář

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:
hra na klavír
semináře a kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
rukodělné semináře s akreditací MŠMT
AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč, při průměru do 1,5 po ukončeném 2. ročníku sleva 2.000 Kč (platí pro žáky denního studia)
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - denní studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
13
3
3
3
4
Anglický jazyk
12
3
3
3
3
Odborná angličtina
1
0
0
0
1
Dějepis
3
2
1
0
0
Základy společenských věd
2
0
0
2
0
Fyzika
1
1
0
0
0
Chemie
1
1
0
0
0
Základy biologie a ekologie
2
0
2
0
0
Matematika
10
3
3
3
1
Společenská kultura
2
2
0
0
0
Tělesná výchova
8
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
6
2
2
1
1
Ekonomika
4
2
2
0
0
Právní praktika
2
0
0
2
0
Obecná pedagogika
2
2
0
0
0
Předškolní pedagogika
5
0
2
2
1
Pedagogika volného času
5
0
2
2
1
Speciální a sociální pedagogika
3
0
0
2
1
Pedagogické projektování
2
2
0
0
0
Pedagogická diagnostika a hodnocení
2
0
0
0
2
Psychologie v pedagogických činnostech
5
0
2
2
1
Výtvarná tvorba
8
2
2
2
2
Hudební umění
8
3
2
2
1
Hra na hudební nástroj
8
2
2
2
2
Tvořivá dramatika
4
0
2
2
0
Pohybové dovednosti
3
2
1
0
0
Učební praxe
7
0
0
2
5
Anglický seminář (povinně volitelný)
2
0
0
0
2
Matematický seminář (povinně volitelný)
2
0
0
0
2
Holek Admin / 29.08.2023 14:39

Učební plán - dálkové zkrácené studium, 2leté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
Ekonomika
20
20
0
Právní praktika
20
0
20
ICT v praxi pedagoga
20
0
20
Obecná pedagogika
20
20
0
Předškolní pedagogika
40
20
20
Pedagogika volného času
40
20
20
Speciální a sociální pedagogika
20
0
20
Pedagogické projektování
20
20
0
Pedagogická diagnostika a hodnocení
20
0
20
Psychologie v pedagogických činnostech
20
20
0
Výtvarná tvorba
40
20
20
Hudební umění
40
20
20
Hra na hudební nástroj
40
20
20
Tvořivá dramatika
40
20
20
Pohybové dovednosti
20
20
0
Učební praxe
20
0
20
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:13
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím